Aktualizacja Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

Aktualizacja Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

Szanowni Klienci,

w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460), wprowadzoną ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875, 1086), które wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r. informujemy iż Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych uwzględniający ww. zmiany znajdą Państwo do pobrania pod poniższym linkiem.

Szczegóły zmian:

§ 7 Czas trwania Umowy: pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„W przypadku, gdy Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”

·§ 7 Czas trwania Umowy: zostają wprowadzone pkt. 4, 5, 6 i 8

„4. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy o świadczenie usług, Landtech poinformuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

5. W przypadku gdy Landtech uprawnia zawarcie Umowy w formie dokumentowej, umożliwia także jej rozwiązanie, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie w formie dokumentowej.

 6. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie dokumentowej, Landtech niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:

 • wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;

 • wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny.

 • Landtech potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 , w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania Umowy.”

„8. W przypadku zawarcia Umowy poza Biurem Obsługi Klienta lub na odległość, Abonent uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny (dotyczy konsumentów) w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, składając oświadczenie w formie dokumentowej Landtech.”

§ 7 OBOWIĄZKI LANDTECH:

Zostaje dodany pkt. 5: „co najmniej raz w roku informowania Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.”

Zostaje dodany § 19 ZMIANA DOSTAWCY:

„1. Abonent będący stroną umowy z Landtech w przypadku zmiany dostawcy tej usługi ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.

 2. Landtech zobowiązany jest do świadczenia usługi dostępu do Internetu do czasu aktywacji tej usługi u nowego dostawcy usług, o ile zmiana dostawcy usługi następuje na podstawie art. 72a ustawy Prawo telekomunikacyjne.

3. W przypadku, w którym nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu, z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy Abonentowi przysługuje od nowego dostawcy jednorazowe odszkodowania za każdy dzień zwłoki w wysokości ¼ sumy opłat abonamentowych za wszystkie usługi liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.

 4. W przypadku, w którym nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu Abonentowi przysługuje od nowego dostawcy jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości ¼ sumy opłat abonamentowych za wszystkie usługi liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych płaconych u Landtech.

5. Kwotę odszkodowania, o którym mowa w ust. 2 i 3 oblicza się na podstawie liczby dni, które upłyną od terminu do dnia aktywowania usługi dostępu do Internetu w przypadku, o którym mowa w ust. 1.

6. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet, w ramach której dostawca usług zapewniał dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, abonent może żądać od dostawcy zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.”

Wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych – opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie oraz parametrów jakościowych świadczonych na rzecz Państwa usług.

Z poważaniem,
Zarząd Landtech Sp. z o.o.

AKTUALNY REGULAMIN DO POBRANIA >