Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest  Landtech Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie (05-820) przy ul. ul. Siemiradzkiego 25.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@landtech.com.pl
 3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub od innych osób (w szczególności od jej pracodawcy, pracownika lub innego współpracownika).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania oferty produktów i usług Landtech, a także w celu zawarcia i wykonywania umowy.
 5. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:
  1. prezentacja oferty produktów i usług Landtech oraz zawarcie i wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w odniesieniu do stron umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO w odniesieniu do innych osób, w tym przedstawicieli stron);
  2. wypełnienie obowiązków księgowych i podatkowych przez Landtech (ustawa o rachunkowości, art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. aktualizacja oferty i jej dopasowanie do oczekiwań kontrahenta – na podstawie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne).
  4. kontakty biznesowe (art. : art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: dane kontaktowe, dane niezbędne do rozliczeń finansowych.
 7. W odniesieniu do danych innych osób niż strony umowy (w tym przedstawicieli stron) prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Landtch (administratora) i jej kontrahenta (osobę trzecią) jest przedstawienie oferty Landtech oraz – w razie zawarcia umowy – realizacja praw i obowiązków w tej umowie określonych lub wynikających z przepisów prawa.
 8. Odbiorcami danych mogą być podmioty dostarczające Landtech usługi marketingowe i informatyczne, doradcy prawni oraz inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celów określonych w pkt. 4 powyżej, w tym:
  1. w razie zawarcia umowy – przez cały okres jej obowiązywania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – do momentu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  2. w celach księgowych i podatkowych – przez okres wymagany przepisami prawa;
  3. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Landtech.

 

 

Przetwarzanie danych załączniki:

 • Kontrahenci i abonenci – LINK
 • Monitoring wizyjny – LINK
 • Nagrywanie rozmów – LINK
 • Rekrutacja – LINK