Polityka prywatności

Wprowadzenie

Polityka prywatności

Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej, dlatego też Twoja prywatność i ochrona praw osobistych są dla nas ważne. Dlatego prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób działa nasz strona internetowa. Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Poniższa polityka prywatności ma na celu poinformować Cię o sposobie wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, względem których spełniamy wymagania niemieckiej Ustawy o ochronie danych oraz wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Dane administratora

1)  Operatorem stron  internetowych  jest:  landtech.com.pl (dalej:  Stron  Internetowych)  oraz  administratorem  danych osobowych na potrzeby RODO, innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych,  pozyskiwanych  za  ich  pośrednictwem  jest:

Landtech Sp. z o.o.
ul. Siemiradzkiego 25,
05-820 Piastów,
NIP: 5342374686 REGON: 141187940;
Kapitał zakładowy: 500 000 zł,   KRS: 0000592610 Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy,
zwana dalej Landtech Sp. z o.o.

 

2)  Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie administratora dostępny jest pod adresem: inspektor@landtech.com.pl

Cele przetwarzania i zasady prawne rządzące się sposobem przetwarzania Twoich danych osobowych

3)  Landtech Sp. z o.o. zbiera dane osobowe celem realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem oraz w celu realizacji obowiązków ustawowych lub umownych (np. gwarancji, rękojmi) oraz marketingu usług własnych.

4)  Po uzyskaniu  jednoznaczniej  zgody  osoby,  której  dane  są przetwarzane  (dalej:  Użytkownika),  zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować także marketing podmiotów trzecich, współpracujących z Landtech Sp. z o. o.

5)  Przetwarzanie danych  osobowych  w  celach  marketingowych  może  przyjąć w  szczególności  formę:  wysyłki newslettera czy biuletynów informacyjnych, informowania o nowych ofertach lub usługach, obsługa klienta i pomoc dla klienta, oferowania osobom zarejestrowanym dodatkowych rabatów lub zapraszania ich do udziału w akacjach promocyjnych oraz konkursach, kontaktów w celu badania satysfakcji klienta lub jakości usług.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające z prawa:

 • 6, par. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem.
 • 6, par. 1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np.  przy  zakupie usługi.  To  samo  odnosi  się do  wszelkich  działań  związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi.
 • 6,  par.  1  lit.  c  RODO  ma  zastosowanie  w  przypadkach,  kiedy  spoczywa  na  nas obowiązek prawny wymagający  przetwarzania  danych  osobowych,  na  przykład  w  celu  wypełnienia zobowiązań podatkowych.
 • 6, par. 1 lit. d RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów Twojej osoby lub innej osoby fizycznej.
 • 6, par. 1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy  wypełnianiu  ankiet  na  potrzeby  statystyczne  oraz  przeprowadzaniu  analiz statystycznych, przy próbach logowania lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie. Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

Sposób pozyskiwania danych i ich zakres

6)  Dane osobowe  pozyskiwane  są przez Landtech Sp. z o.o. bezpośrednio  od  Użytkownika.  Użytkownik  przekazuje  dane osobowe    Dane  osobowe,  których  przekazanie  jest  niezbędne  w  celu  wykonania  danej  usługi, realizacji transakcji bądź przyjęcia zamówienia będą w sposób wyraźny oznaczone na formularzu dostępnym na Stronach Internetowych. W przypadku niepodania którejkolwiek z tych danych, Landtech Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z Użytkownikiem.

7)  W zależności od rodzaju usługi, zakres danych osobowych, który jest niezbędny do jej realizacji może być różny.

8)  Landtech Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres zamieszkania;
 • Adres korespondencyjny lub adres do wysyłki;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Historię zamówień;
 • Historię kontaktów (np. informacje o zgłaszanych reklamacjach);

9)  Landtech Sp. z o.o. nie pozyskuje ani nie przetwarza danych wrażliwych.

Sposób przetwarzania i zabezpieczenia danych

10)  Dane osobowe przetwarzane będą za pośrednictwem systemu informatycznego o ograniczonym dostępie oraz zabezpieczonego przed  dostępem  osób  nieupoważniony  w  sposób  należyty    zgodny  ze  stosowanymi powszechnie  rozwiązaniami  technicznymi  i  organizacyjnymi  zapewniającymi  ochronę przetwarzania  danych osobowych odpowiednią do kategorii danych, objętych ochroną.

11)  Dane osobowe  mogą być przetwarzane  w  sposób    Oznacza  to  w  szczególności filtrowanie, wyszukiwanie, profilowanie oraz usuwanie danych osobowych i uzupełnianie ich o dodatkowe informacje (np. historię zamówień) zgodnie ze zdefiniowanymi uprzednio założeniami.

Uprawnienia użytkownika

12)  Każdy ma  prawo  do  skierowania  do Landtech Sp. z o.o.  zapytania,  czy Landtech Sp. z o.o.  przetwarza  dane  osobowe,  a  w  przypadku odpowiedzi pozytywnej – o źródle pochodzenia danych, informacji od kiedy dane są przetwarzane, celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania a także informacji czy jego dane zostały udostępnione podmiotom trzecim, a jeżeli tak – to jakie podmioty (lub kategorie podmiotów) były odbiorcami jego danych osobowych.

13)  Użytkownik może w każdym czasie odwołać udzieloną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu usług podmiotów trzecich.

14)  Użytkownik w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15)  Użytkownik może w każdym czasie żądać zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych (tzw. „prawo  do  zapomnienia”).  W  takiej  sytuacji  Landtech Sp. z o.o. usunie  wszystkie  dane  osobowe  Użytkownika  z wyłączeniem tych, których przechowywanie i przetwarzanie wiąże się z realizacją obowiązków ustawowych (np. przechowywanie kopii wystawionych faktur, zawierających dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa). Landtech Sp. z o.o.  ma prawo pozostawić w zbiorze imię (imiona) i nazwisko Użytkownika wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych następuje w formie pisemnej na adres siedziby Landtech Sp. z o.o.

16)  Użytkownik może w każdym czasie zgłosić tzw. „sprzeciw marketingowy” co skutkować będzie zaniechaniem wykorzystywania przez Landtech Sp. z o.o. danych osobowych w celu realizacji jakichkolwiek aktywności marketingowych, z zachowaniem danych osobowych w systemach informatycznych i zbiorach danych Landtech Sp. z o.o. (np. w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji).

17)  Użytkownik posiada prawo:

 • do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

18)  Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną i jednoznaczną zgodę na przekazanie tym podmiotom swoich danych osobowych.

19)  Landtech Sp. z o.o. może powierzyć dane osobowe innemu podmiotowi (dalej: Procesorowi) w celu niezbędnych do wykonania umowy z  Użytkownikiem. Zasady  przetwarzania  powierzonych  danych  przez  Procesora  określać będzie pisemna umowa zawarta między Landtech Sp. z o.o.  a Procesorem.

20) Landtech Sp. z o.o. zobowiązane  jest  do  udostępniania  danych  osobowych  uprawnionym  podmiotom  w  sytuacjach,  gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa lub decyzji administracyjnej.

21)  Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Sprzedawcy z mocy obowiązującego prawa.

22)  Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Cookies

23)  Landtech Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika  oraz  osoby  odwiedzającej  Stronę Internetową (dalej:  Odwiedzającego),    na  komputerze, tablecie czy smartfonie.

24) Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Landtech Sp. z o.o.

25)  Landtech Sp. z o.o. przechowuje pliki  cookies  na  urządzeniu  końcowym  Użytkownika  lub  Odwiedzającego,  a  następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych, w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania Stron Internetowych, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

26)  W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawień plików cookies, w tym możliwość blokowania plików cookies,  co  uniemożliwia  ich  przechowywanie  na  urządzeniu  końcowym  Użytkownika  lub Odwiedzającego.

27)  Pliki cookies mogą być także usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, skorzystanie z narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego lub służące do tego programy.

28)  Zmiana ustawień przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu  końcowym  lub  wykasowanie  plików  cookies  w  trakcie  korzystania  ze  strony,  może  jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności świadczonych usług.

 Stan na: 25 maja 2018r.

Aktualizacja adresu siedziby spółki: 21.01.2019r.