Regulamin serwisu

DEFINICJE

 Serwis – Prowadzony przez Administratora w języku polskim serwis dostępny pod adresem www.landtech.com.pl

Użytkownik – Pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy regulamin.

Administrator – Landtech Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie, ul. Elizy Orzeszkowej 10, NIP: 5342374686, REGON: 141187940, Kapitał zakładowy: 500 000 zł, KRS: 0000592610,  Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Komputer – Komputer osobisty lub inne urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki Internetu umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.

Regulamin – Niniejszy regulamin Serwisu Landtech

Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Wszelkie prawa do Serwisu wraz z jego zawartością przysługują Administratorowi. Administrator zapewnia informację techniczną w ramach Serwisu.

Zasady działania serwisu

  1. Odwiedzanie Serwisu jest nieodpłatne.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru materiałów zamieszczonych w serwisie, uzależnioną od przepustowości internetowej sieci łączących Administratora z Użytkownikiem, indywidualnej konfiguracji komputera Użytkownika oraz czynników od Administratora niezależnych.
  3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Działanie takie uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia usług dla danego Użytkownika.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla określonych grup Użytkowników, w szczególności dla osób poniżej 18 roku życia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w celu jego zmiany, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

Zasady przetwarzania danych osobowych

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia Użytkownika określone zostały w dokumencie „Polityka Prywatności”

Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez podania przyczyn i bez uprzedzenia. Zmiany wchodzą w życie wraz z umieszczeniem zmodyfikowanego tekstu Regulaminu w Serwisie.
  3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.